กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3554
ชื่อเรื่อง: กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mechanism of railway sub-structure deterioration: case study of Eastern line
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ทางรถไฟ -- ฐานราก
ทางรถไฟ -- ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาสภาพฐานรากของทางรถไฟสายตะวันออกบริเวณเสาโทรเลขที่ 72/15 จ.ฉะเชิงเทรา และ เสาโทรเลขที่ 145/9 จ.ชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างวัสดุฐานรากที่จุดต่าง ๆ ของหน้าตัดแล้วทําการจําแนกเป็น coarse aggregate, coarse fouling, และ fine fouling เพื่อนํามาทดสอบในห้องปฏิบัติการดังนี้ sieve analysis, hydrometer, specific gravity, water absorption, Los Angeles abrasion, aggregate compression value, aggregate impact value, flat and elongation, sulfate soundness, Atterberg limit, และ scanning electron microscopy นอกจากนี้ยังทําการทดสอบในสนามที่จุดต่าง ๆของหน้าตัดดังนี้ unit weight และ water content ผลการทดสอบแสดงถึงสภาพฐานรากของทางรถไฟและได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานทางรถไฟของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการทดสอบได้ใช้ในการวิเคราะห์การปนเปื้อนของ หินโรยทางด้วยทฤษฎีต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณของความเหมาะสมในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ส่วนประกอบของวัสดุปนเปื้อนเพื่อศึกษากลไกการเสื่อมสภาพของฐานรากของทางรถไฟ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3554
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_033.pdf4.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น