กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3504
ชื่อเรื่อง: พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลาวงศ์อมไข่ (Family apogonidae)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Molecular cytogenetics of cardinalfishes (Family apogonidae)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณภา กสิฤกษ์
วีระยุทธ สุภิวงค์
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลาอมไข่
เซลล์พันธุศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ อินซิทู ไฮบริไดเซชัน (FISH) ของปลาอมไข่ทั้ง 9 ชนิด ได้แก่ ปลาอมไข่ครีบยาว (Pterapogon kauderni) ปลาอมไข่ตาดา (Fibramia lateralis) ปลาอมไข่ตาแดง (Sphaeramia nematoptera) ปลาอมไข่ตาฟ้า ( Sphaeramia orbicularis) ปลาอมไข่นีออน (Zoramia leptacantha) ปลาอมไข่ขาว (Ambassis kopsii) ปลาอมไข่แถบกว้าง (Ostorhinchus fasciatus) ปลาอมไข่ซิดนีย์ (O. limenus) และปลาอมไข่แถบแดง (O. margaritophorus) โดยการเตรียมโครโมโซมจากอวัยวะส่วนไตของตัวอย่างปลาชนิดละ 10 ตัว นาโครโมโซมที่เตรียมได้ไปย้อมสีด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ อินซิทู ไฮบริไดเซชัน (FISH) จานวน 2 โพรบ ได้แก่ โพรบเทโลเมียร์ และโพรบไรโบโซมอล อาร์ดีเอ็นเอ 18S ตรวจสอบสัญญาณเรืองแสงบนโครโมโซมในตาแหน่งที่จาเพาะต่อชนิดของปลาอมไข่ ผลการศึกษาพบว่าจานวนโครโมโซมดิพลอยด์ในปลาทั้ง 9 ชนิด เท่ากัน คือ 46 แท่ง สัญญาณของโพรบถูกพบบริเวณเทโลเมียร์ของโครโมโซมทุกแท่ง ผลการไฮบริไดซ์โพรบไรโบโซมอล 18S อาร์ดีเอ็นเอกับโครโมโซมของปลาอมไข่ทั้ง 9 ชนิด พบว่า ปลาอมไข่ครีบยาว (P. kauderni) ปลาอมไข่ตาดา (F. lateralis) ปลาอมไข่ตาแดง (S. nematotera) ปลาอมไข่ตาฟ้า (S. orbicularis) ถูกพบสัญญาณของโพรบไรโบโซมอล 18S อาร์ดีเอ็นเอบนโครโมโซมจานวน 2 แท่งซึ่งเป็นโครโมโซม ชนิดอะโครเซนทริก ตรงตาแหน่งใกล้กับเทโลเมียร์ของแขนข้างสั้น ส่วนปลาอมไข่นีออน (Z. leptacantha) ปลาอมไข่ขาว (A. kopsii) ปลาอมไข่แถบกว้าง (O. fasciatus) ปลาอมไข่ซิดนีย์ (O. limenus) และปลาอมไข่แถบแดง (O. margaritophorus) ตรวจไม่พบตาแหน่งของยีน ไรโบโซมอล 18S อาร์ดีเอ็นเอบนโครโมโซม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3504
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_050.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น