กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/348
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพิษเฉียบพลันของตะกั่วและแคดเมี่ยมที่มีต่อกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon fabricius.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แววตา ทองระอา
สมพงษ์ ดุลยจินดาชบาพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยง
กุ้งกุลาดำ - - วิจัย
กุ้งกุลาดำ
ตะกั่ว
แคดเมียม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2529
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/348
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น