กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3474
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสถานภาพของหอยทะเลฝาคู่ในครอบครัว Mytilidae ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien species) บริเวณชายฝั่งทะเลไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิติธร สรรพานิช
ธีระพงศ์ ด้วงดี
อัญชลี จันทร์คง
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: หอยทะเลฝาคู่
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Brachidontes striatulus (Hanley, 1843) มีรายงานพบว่าเป็นหอยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบอยู่ตามชายฝั่งและเขตน้ำกร่อยในประเทศสิงคโปร์ และมีการรายงานว่าพบมีการแพร่กระจายในบางพื้นที่ของอ่าวไทย เช่น จังหวัดตราดและชลบุรี จึงได้มีการศึกษาโดยละเอียดมีการเปรียบเทียบทั้งลักษณะทางกายภาพของเปลือกและลักษณะกายวิภาคของอวัยวะภายในต่าง ๆ ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร หัวใจ กระเพาะ อาหาร ระหว่างหอยที่พบในประเทศไทยและสิงคโปร์ พบว่าหอยในประเทศไทยเป็นหอยชนิด Brachidontes setiger (Dunker, 1857) ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ในทะเลจีนใต้ตั้งแต่เกาะไต้หวันมาจนถึงเวียดนามใต้จากผล การศึกษาขนาดของหอยในการศึกษานี้ พบว่าหอยชนิดนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นหอยประจําถิ่นของประเทศไทยมากกว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3474
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_013.pdf2.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น