กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3467
ชื่อเรื่อง: การจำแนกชนิดแมงกะพรุนหลากสีที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
สุพัตรา ตะเหลบ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: แมงกะพรุนหลากสี
สัณฐานวิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของแมงกะพรุนหลากสีร่วมกับการวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมบริเวณยีน mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (COI) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความสับสนในการจําแนกชนิดแมงกะพรุน อันเกิดจากความผันแปรของสีที่ปรากฏบนลําตัวและหนวด จากการศึกษาตัวอย่างแมงกะพรุน 21 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของแมงกะพรุน 7 กลุ่ม (morphotypes) โดยเก็บตัวอย่างจากบริเวณที่เกิดการสะพรั่งของแมงกะพรุนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 บริเวณหาดคลองสน ต. แหลมกลัด อ. เมือง จ. ตราด พบว่าแมงกะพรุนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลําตัวเฉลี่ย 8.53 ± 0.99 เซนติเมตร มีน้ําหนักเปียกเฉลี่ย 174.31 ± 47.56 กรัม จากการศึกษาสัณฐานวิทยาพบว่า แมงกะพรุนทั้ง 7 กลุ่ม มีลักษณะสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกัน จัดอยู่ในสกุล Catostylus ชนิด Catostylus townsendi สําหรับการศึกษาความผันแปรของลําดับทางพันธุกรรมบริเวณยีน COI พบว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมในแมงกะพรุนหลากสีมีค่าน้อยมาก ค่า pairwise genetic distance อยู่ระหว่าง 0-0.59% ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างแมงกะพรุนหลากสีเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3467
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_012.pdf10.49 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น