กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/345
ชื่อเรื่อง: การศึกษาแบคทีเรียที่จำเป็นในระบบกรองน้ำแบบชีววิทยาในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on the biological filtration bacteria in marine aquarium
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัฒนา ภูลเปี่ยม
จิตรา ตีระเมธี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: แบคทีเรีย
แบคทีเรีย - - การวิเคราะห์การจำแนกประเภท
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาตัวอย่างน้ำและดินตะกอนจากระบบกรองน้ำแบบปิดของตู้เลี้ยงน้ำเค็มในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มของสถาบันวิทยาศาสตร์ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2541 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 พบปริมาณแบคทีเรียรวมในน้ำและดินตะกอน เป็นแบคทีเรียในสกุล Micrococcus, Achromobacter, Pseudomonas, Salmonella, Aeromonas และ Bacillus ปริมาณแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นไนไตรท์ในน้ำและดินตะกอน เป็นแบคทีเรียนในสกุล Nitrosomonas, Nitrosococcus และ Nitrosovibrio และปริมาณแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนไนไตรท์ไปเป็นไนเรตทในน้ำและดินตะกอน เป็นแบคทีเรียในสกุล Nitrococcus
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/345
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2542-002.pdf1.54 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น