กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3414
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors related to prevention of accident behaviors among people with mobility impairment in Bankhai district, Rayong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรนภา หอมสินธุ์
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ณภาภัช พุทธรักษา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: คนพิการ
อุบัติเหตุ - - การป้องกัน
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนพิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 195 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้สิ่งสนับสนุนในชุมชน การได้รับสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหว เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียลผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุโดยรวมอยู่ในระดับดี (M = 2.42, SD =0.45) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้สิ่งสนับสนุนในชุมชน และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (r = .23, p < .01; r = .25, p < .001; r = .39, p < .001 ตามลำดับ) ส่วน เพศ อายุ และระดับความพิการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหว จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขควรนำผลการวิจัย ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรม หรือโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพ และการส่งเสริมให้มีเรื่องการสนับสนุนในชุมชนและสังคมของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3414
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus25n1p61-73.pdf262.11 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น