กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/341
ชื่อเรื่อง: การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มโดยบึงประดิษฐ์ประยุกต์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nitrogen removal form marine aquaculture by applied constructed wetlands
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัฒนา ภูลเปี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การบำบัดน้ำเสียง
สัตว์น้ำเค็ม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Constructed Wetlands) ออกแบบตามแนวคิดหลักจากระบบแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetlands) ผสมผสานกับระบบฟิล์มตรึง (Fixed film process) ระบบใช้ตัวกลางเติมอากาศ (Contract Aeration Process) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch Process) และการตกตะกอน (Sedimentation) กำจัดไนโตรเจนออกจากระบบโดยสาหร่าย (Caulerpa prolifera (Forsskal) J.V. Lamouroux) ระบบบำบัดออกแบบให้มีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนสูง สามารถลดความเข้มข้นของแอมโมเนียไนไตรท และไนเตรท จาก 4.64, 0.04 และ 16.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ เหลือเท่ากับ 0.25, 0.03, และ 4.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ภายใน 72 ชั่วโมง เมื่อใช้ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์สำหรับการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน ช่วยประหยัดน้ำเค็มได้ 3-3.5 เท่าของการเลี้ยงแบบปกติ น้ำที่ใช้สามารถใช้ซ้ำได้อีก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/341
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น