กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/326
ชื่อเรื่อง: ผลของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณอ่าวชลบุรีต่อการแพร่กระจายของแบคทีเรียบ่งชี้คุณภาพน้ำทะเล
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัฒนา ภูลเปี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: น้ำทะเล - - การวิเคราะห์ - - วิจัย
น้ำทะเล - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
แบคทีเรีย - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/326
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น