กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3143
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอุษา เชื้อหอม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:19Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:19Z
dc.date.issued2543
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3143
dc.language.isothth_TH
dc.subjectทารกในครรภ์ - - สุขภาพและอนามัยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์th_TH
dc.title.alternativeFetal monitoringen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume8
dc.year2543
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page37-48.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p37-48.pdf2.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น