กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3054
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorฉันทนา จันทวงศ์
dc.contributor.authorสุนทรา พรายงาม
dc.contributor.authorเพียงใจ สัตยุตม์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:14Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:14Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3054
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการดูแลสุขภาพด้วยตนเองth_TH
dc.subjectพฤติกรรมสุขภาพth_TH
dc.subjectเบาหวานth_TH
dc.subjectเบาหวาน - - ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลการใช้กระบวการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินth_TH
dc.title.alternativeThe Effects of the combination between group process and social support on self-care knowledge and behavior in non insulin dependent diabetes mellitus patients in Bothong District, Chonbureen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume13
dc.year2548
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page18-27.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p18-27.pdf5.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น