กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/305
ชื่อเรื่อง: การประมาณพฤติกรรมการบดอัดและความแข็งแรงของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การบดอัดดิน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการประมาณค่า California Bearing Ratio(CBR) ของตัวอย่างดินที่มีความชื้นต่าง ๆ และถูกบดอัดด้วยพลังงานต่าง ๆ โดยที่ทราบเส้นโค้งของการบดอัดหนึ่งเส้นและค่า CBR หนึ่งค่า วิธีการที่เสนอนี้เป็นการรวมกันของแนวคิดการประมาณเส้นโค้งของการบดอัดที่เสนอดโดย Blozt et al. (1998) และ Horpibulsuk et al (2006) และแนวคิดการประมาณค่า CBR ที่เสนอโดย Li & Selig .(1994)วิธีการนี้ได้ทดลองกับดินจากภาคตะวันออกของประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ได้ใช้ในการประมาณค่าของดินที่สนใจและปรากฏว่าความแม่นยำที่ได้มีค่าปานกลาง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/305
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_180.pdf4.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น