กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3047
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุภาภรณ์ ด้วงแพง
dc.contributor.authorเขมารดี มาสิงบุญ
dc.contributor.authorพรทิพย์ อุ่นจิตร
dc.contributor.authorอภิชาต ชิงนวรรณ
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:17Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:17Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3047
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการดูแลสุขภาพด้วยตนเองth_TH
dc.subjectการหายใจลำบากth_TH
dc.subjectทางเดินหายใจ - - โรคth_TH
dc.subjectปอด - - โรค - - ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองต่อผลลัพธ์การจัดการด้วยตนเองในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังth_TH
dc.title.alternativeThe Effectiveness of Promoting Competency in Chronic Dyspnea Self-management Program on Self-management Outcomes in Person with Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume14
dc.year2549
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page35-46.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p35-46.pdf318.07 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น