กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3031
ชื่อเรื่อง: เจตคติต่อบรรยากาศการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitude towards risk management climate and risk management practice in medication error of professional nurses at Maharat Nakon Si Thamarat Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาภรณ์ ด้วงแพง
อารีรัตน์ ขำอยู่
จุฬาลักษณ์ บารมี
สารนิติ บุญประสพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารความเสี่ยง
ความคลาดเคลื่อนทางยา
ยา - - การบริหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3031
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p35-48.pdf240.87 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น