กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3028
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุภาภรณ์ ด้วงแพง
dc.contributor.authorเขมารดี มาสิงบุญ
dc.contributor.authorวัลภา คุณทรงเกียรติ
dc.contributor.authorเพ็ญศรี ละออ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:15Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:15Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3028
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการพยาบาลผู้ป่วยth_TH
dc.subjectการหายใจลำบากth_TH
dc.subjectผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectเครื่องช่วยหายใจth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจth_TH
dc.title.alternativeThe effectiveness of weaning ventilator protocol on success of weaning and duration of mechanical ventilator in patients with respiratory failureen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume15
dc.year2550
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page11-22.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p11-22.pdf238.16 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น