กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3022
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุภาภรณ์ ด้วงแพง
dc.contributor.authorเขมารดี มาสิงบุญ
dc.contributor.authorวัลภา คุณทรงเกียรติ
dc.contributor.authorสรีพัชร์ แก้วดวงเทียน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:14Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:14Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3022
dc.language.isothth_TH
dc.subjectทางเดินหายใจ - - โรคth_TH
dc.subjectปอด - - โรค - - ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการกำเริบสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อสภาวะอาการหายใจลำบากจำนวนวันนอนและค่าใช้จ่ายในการรักษาth_TH
dc.title.alternativeThe effectiveness of clinical practice guideline in management of acute exacerbation people with chronic obstructive pulmonary disease on dyspnea status, length of stay and cost of careen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume15
dc.year2550
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page27-38.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p27-38.pdf216.34 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น