กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2990
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อของสตรีและสามีต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of program for changing belief among women and their spouses on self-breast examination of women
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัลยา สังข์กลม
จินตนา วัชรสินธุ์
วรรณี เดียวอิศเรศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความเชื่อ
สตรี - - การตรวจสุขภาพ
สตรี - - สุขภาพและอนามัย
เต้านม - - โรค - - การวินิจฉัย
สามีและภรรยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2990
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p60-71.pdf515.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น