กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2984
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอินทิรา อินทร์เกิด
dc.contributor.authorวัลภา คุณทรงเกียรติ
dc.contributor.authorเขมารดี มาสิงบุญ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:11Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:11Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2984
dc.language.isothth_TH
dc.subjectกล้ามเนื้อหัวใจตาย - - ผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectการพยาบาลผู้ป่วยth_TH
dc.subjectความพอใจของผู้ป่วยth_TH
dc.subjectผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันth_TH
dc.title.alternativeThe effectiveness of clinical practice guidelines for acute myocardial infarction patientsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue4
dc.volume18
dc.year2553
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University.
dc.page48-63.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p48-p63.pdf282.36 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น