กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2950
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวัลภา คุณทรงเกียรติ
dc.contributor.authorวรรณนิษา ตุ้มประเสริฐ
dc.contributor.authorเขมารดี มาสิงบุญ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2950
dc.language.isothth_TH
dc.subjectผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectศีรษะบาดเจ็บth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleความต้องการความสุขสบายและการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะth_TH
dc.title.alternativeComfort needs and received care as perceived by head injury patienen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume17
dc.year2552
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page52-65.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p52-65.pdf263.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น