กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2929
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนันทพร ปรากฏชื่อ
dc.contributor.authorนุจรี ไชยมงคล
dc.contributor.authorยุนี พงศ์จตุรวิทย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:07Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:07Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2929
dc.language.isoth
dc.subjectอารมณ์th_TH
dc.subjectการนอนหลับth_TH
dc.subjectดนตรีไทยth_TH
dc.subjectทารกth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารกth_TH
dc.title.alternativeEffects of listening to Thai music on emotional behavior and sleeping duration of infantsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issueฉบับเพิ่มเติม 1.
dc.volume19
dc.year2554
dc.page50-61.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p50-61.pdf3.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น