กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2919
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรวีวรรณ เผ่ากัณหา
dc.contributor.authorรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
dc.contributor.authorนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
dc.contributor.authorจันจิรา กิจแก้ว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:06Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:06Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2919
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความซึมเศร้าth_TH
dc.subjectความซึมเศร้าในผู้สูงอายุth_TH
dc.subjectเบาหวาน - - ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีth_TH
dc.title.alternativePredictive factors of depression among the older adults with diabetes mellitus type II in Chon Buri Hospital /en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page81-96.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p81-96.pdf699.83 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น