กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2899
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรวีวรรณ เผ่ากัณหา
dc.contributor.authorรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
dc.contributor.authorนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
dc.contributor.authorศิวนารถ จารุพันธ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2899
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการรำกระบองth_TH
dc.subjectการออกกำลังกายth_TH
dc.subjectการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุth_TH
dc.subjectความซึมเศร้าในผู้สูงอายุth_TH
dc.subjectสมรรถภาพทางกายth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของโปรแกรมการออกกำลังกายรำไม้พลองป้าบุญมีแบบประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page42-56.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p42-56.pdf653.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น