กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/288
ชื่อเรื่อง: ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fatty acids from some sponges and symbiosis marine bacteria.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณิษา สิรนนท์ธนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: กรดไขมัน
ฟองน้ำ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการหาชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำทะเลบริเวณหินหลักแรดจังหวัดชุมพร โดยเก็บตัวอย่างเดือนมีนาคม 2554 สกัดหาปริมาณไขมันรวมด้วยวิธีของ Bligh & Dyer ทำการแยกกลุ่มของไขมันในตัวอย่างฟองน้ำด้วยเทคนิค Solidphase extraction (SPE) จากนั้นหาชนิดและปริมาณกรดไขมันด้วย GC/FID ผลการศึกษาพบปริมาณไขมันรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.38-2.74 น้ำหนักสด ปริมาณสูงสุดพบในตัวอย่างฟองน้ำสีน้ำตาล Petrosia (Petrosia) order Haplosclerida องค์ประกอบของไขมันที่พบมากที่สุดเป็นชนิด neutral lipid (22.29-69.72% total lipid) โดยคุณลักษณะกรดไขมันที่พบในชั้นไขมันมีความแตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่าง Petrosia (Petrosia) (CHUMP-A-POR02), Callyspongia (Chadochalina) Callyspongia (Chadochalina) (CHUMP-A-POR04) ใน neutral lipids, glycolipids, phospholipids มีคุณลักษณะเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (SFAs) โดยพบกรดไขมัน palmitic acid (C16:0) ปริมาณสูงสุด (7.26-28.05%TFA) ส่วนในตัวอย่าง Chathria (Thalysias) (CHUMP-A-POR03) Pseudoceratina purpurea (CHUMP-A-POR05) และ Cacospongia sp. (CHUMP-A-POR06) ใน neutral lipids, glycolipids มีคุณลักษณะเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว พบ palmitic acid ในปริมาณ 7.92-42.90%TFA แต่ใน phospholipids มีคุณลักษณะเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs; C16:2n4, C20:4n6, C20:5n3 และ C20:6n3) และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 (EPA, DHA) พบสูงใน phospholipids ของฟองน้ำเชือก Clathria (Thalysias) (CHUMP-A-POR03) order Poecilosclerida ในปริมาณร้อยละ 15.47 และ 14.12 ตามลำดับ ส่วนในตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากฟองน้ำทะเล พบคุณลักษณะของกรดไขมันเป็นชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFAs) ในปริมาณร้อยละ 11.98-32.05 ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด โดยพบองค์ประกอบหลักของกรดไขมันเป็น vaccenic acid (C18:In7) and palmitic acid (C16:0) โดย vaccenic acid ตรวจพบปริมาณสูงสุด ร้อยละ 35.31 ของกรดไขมันทั้งหมด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/288
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น