กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2878
ชื่อเรื่อง: กระบวนการเสริมสร้างทักษะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยเรียนในชุมชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The process of creating the skills for the prevention of sexual transmitted disease in school-age children in the commmunity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรินทร์ พูลทวี
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
นิสากร กรุงไกรเพชร
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรมทางเพศ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - การป้องกันและควบคุม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2878
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p22-34.pdf4.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น