กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2869
ชื่อเรื่อง: อาการที่พบบ่อยและการจัดการอาการผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Common symptoms and symptom management of cancer patient undergoing cobalt radiation therapy
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาภรณ์ ดีนาน
วริยา วชิราวัธน์
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาลผู้ป่วย
มะเร็ง - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2869
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p60-74.pdf5.48 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น