กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/280
ชื่อเรื่อง: ความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของปะการังอ่อน Sinularia May, 1898 (Occtocorallia: Alcyonacea) ที่พบบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
สราวุธ ศิริวงศ์
สหรัฐ ธีระคัมพร
สุเมตต์ ปุจฉาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปะการัง - - สัณฐานวิทยา
ปะการัง - - ไทย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาหาความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของปะการังอ่อนในสกุล Sinularia มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของปะการังอ่อนสกุล Sinularia ที่พบในบริเวณแนวปะการังที่แตกต่างกันบรเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรของทั้งสองลักษณะ รวมไปถึงเพื่อตรวจสอบความหลากหลายของชนิดของปะการังอ่อนสกุล Sinularia ที่พบในพื้นที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม จากการสำรวจในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551- พฤษภาคม 2553 ได้ทำการศึกษาตัวอย่างปะการังอ่อนสกุล Sinularia จำนวน 44 ตัวอย่าง จากเกาะจระเข้ เกาะจวงและเกาะจาน การศึกษารูปร่างภายนอกของโคโลนี และรูปร่าง ขนาด รวมถึงการจัดเรียงตัวของเกล็ดหินปูนที่พบในส่วนต่าง ๆ ของโคโลนี พบว่า มีความหลากหลายสูง โคโลนีมีรูปร่างแบบแผ่นเคลือบและแบบพุ่ม เกล็ดหินปูนมีความหลากหลายของรูปแบบและการกระจายตัว การตรวจสอบความผันแปรของลำดับทางพันธุกรรมบริเวณ msh1 ในไมโตคอนเดรีย ขนาด 709 คู่เบส พบความผันแปรทางพันธุกรรมมีค่าสูง (polymorphic site = 128, haplotype = 20, haplotype diversity = 0.945+-0.015, nucleotide diversity = 0.03319+-0.00352) สามารถจำแนกปะการังอ่อนสกุลนี้ได้ 5 clade ตามความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ความแตกต่างในระดับ clade และ subclade สะท้อนให้เห็นถึงความต่างในระดับชนิด แต่หากระดับความแตกต่างทางพันธุกรรมมีค่าน้อยต้องยืนยันการจำแนกชนิดโดยอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/280
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น