กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/26
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ การป้องกัน และการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลจังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Quality improvement model for and health care services providing to HIV/AIDS patients and for developing appropriate preventive strategies among HIV/AIDS patients at Rayong hospital, Rayong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุวดี รอดจากภัย
กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี - - ระยอง.
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
โรคเอดส์ - - การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ - - ผู้ป่วย - - การดูแล
โรคเอดส์ - - ผู้ป่วย - - ระยอง
โรคเอดส์ - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/26
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น