กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2595
ชื่อเรื่อง: ภาพชีวิตพื้นบ้านในสารคดีสำหรับเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริลักษณ์ บัตรประโคน
คำสำคัญ: การดำเนินชีวิต
ความเป็นอยู่และประเพณี
รูปแบบการดำเนินชีวิต
วรรณกรรมกับสังคม
วัฒนธรรม
สารคดี
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: สารดคีสำหรับเยาวชนรางวัลแว่นแก้วเรื่อง “เมื่อยายอายุเท่าหนู” และเรื่อง “บ้านชายทุ่ง” แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้าน และปรารถนาจะให้คนรุ่นหลัง ผู้อ่านได้รับรู้และเห็นคุณค่าเช่นเดียวกัน โดยทั้งง ๒ เรื่อง สะท้อนให้เห็นภาพชีวิตพื้นบ้านของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ทั้งในเรื่องสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชน การดำเนินชีวิตและวิถีชุมชนที่มีความผูกพันใกล้ชิดกัน การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็ได้ถ่ายทอดประเพณี การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นถึงความเลื่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำนา การประยุกต์ใช้วัติถุดินตามธรรมชาติทั้งเพื่อการบริโภคและใช้เป็นยา ภาพชีวิตดังกล่าวได้ฉายให้เห็นความงดงามของชีวิต สังคมและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมอีกมิติหนึ่ง The documentary book for children Wankaew award, the series “Muaeyaiaryootaonoo” and “Banchaitoong” proudly present the local life and desire the next generation or the reader to acknowledge and has the same worth. Both of the documentaries show the scene of local life in North-Eastern and Southern of Thailand, in the community’s geographic and historic pattern, life style and folkways that have close relationship, local amusement and performance both children and adult format. At the same time the both documentary present the custom and tradition, people conduct by believable and religious convention in Buddhism. Moreover, these scenes perform knowledge of farmer vocation, the natural material that advance use as food and herbal. The relate scene perform the beautiful of life, sociality and customs of original Thai in another part.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2595
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
71-93.pdf8.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น