กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/231
ชื่อเรื่อง: ก๊าซชีวภาพ: พลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนชายฝั่งทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biogas: renewable energy from solid waste in household and shore community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัฒนา ภูลเปี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ก๊าซชีวภาพ
ขยะชุมชน
ขยะมูลฝอย
พลังงานหมุนเวียน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การหมักก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยในครัวเรือน ชุมชนวอนนภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยหมักเศษอาหาร 25 กิโลกรัม ผสมกับน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปริมาตรรวม 100 ลิตร ภายใต้กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ และเติมเศษอาหาร 500 กรัม ผสมน้ำจากระบบบำบัด ปริมาตรรวม 2 ลิตรต่อวัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ในช่วง 12.13-12.68 ลิตรต่อวัน ระหว่างการหมักพบการสะสมของเอทานอลและกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ acetic acid, propionic acid, iso-butyricacid, butyric acid, iso-valetic acid และ lactic acid. pH การหมักอยู่ในช่วง 6.02-6.82 ระบบเริ่มผลิตก๊าซชีวภาพในวันที่ 7 และผลิตเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 15 วันของการหมัก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าขยะมูลฝอยในครัวเรือน เช่น เศษอาหารเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับระบบการหมักก๊าซชีวภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/231
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น