กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/219
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2554
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Species diversity of marine sponges (Demospongiae, Porifera) along the Western Coasts of the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ
ฟองน้ำทะเล
อ่าวไทย
อนุกรมวิธาน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างฟองน้ำทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2554 รวม 8 จุดสำรวจ การสำรวจใช้วิธีดำน้ำแบบผิวน้ำและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำในเวลากลางวัน สุ่มตลอดจุดสำรวจ รวบรวมตัวอย่างได้ทั้งหมด 125 ตัวอย่าง และสามารถจำแนกชนิดฟองน้ำทะเลได้จำนวน 11 อันดับ 24 วงศ์ 35 สกุล และ 50 Order Haplosclerida เป็นกลุ่มฟองน้ำพบมากที่สุด (17 ชนิด) และมีความเด่นในพื้นที่ศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ Order Poecilosclerida พบ 13 ชนิด ฟองน้ำทะเลที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิดคือ ฟองน้ำสีขาวใส, Desmapsamma sp. ฟองน้ำทะเลที่พบเป็นชนิดเด่นและแพร่กระจายมากที่สุดคือ ฟองน้ำต้นไม้สีดำ, Pachastrissa nux De Laubenfels (1954), ฟองน้ำสีน้ำเงิน, Neopetrosia sp. "blue", ฟองน้ำเคลือบสีม่วง, Gelliodes sp. "purple" ฟองน้ำที่พบจากการสำรวจส่วนมากเป็นฟองน้ำที่พบได้ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเขตทะเลจีนใต้ จากการสำรวจในปีงบประมาณ 2553 และ 2554 สามารถรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลฟองน้ำทะเลในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกได้ทั้งหมด 74 ชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/219
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น