กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2133
ชื่อเรื่อง: การตามรังควานบนอินเทอร์เน็ต (Cyberstalking) กับความผิดทางอาญา ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จอมพล ทักษ์สันตโยธิน
คำสำคัญ: อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีกับกฎหมาย
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: อินเตอร์เน็ต นับว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพในโลกปัจจุบัน เนื่องด้วยคุณลักษณะที่สำคัญของอินเตอร์เน็ตหลายประการ เช่น ในเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึง และราคาประหยัด แต่ถึงกระนั้นก็ตาม อินเตอร์เน็ตก็เป็นช่องทางสำหรับใช้ในการกระทำความผิดต่างๆ ซึ่ง Cyber stalking หรือการตามรังควานบนอินเตอร์เน็ตก็เป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ การตามรังควานบนอินเตอร์เน็ตนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายกันไป ตั้งแต่การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ (e-mail) เพื่อไปรบกวน หรือคุมคามผู้รับจนถึงการลงข้อความบนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เกิดการตามรังควานตามโลกความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามต่อสวัสดิภาพ และความเป็นส่วนตัวของผู้คนทั้งสิ้น บทความนี้กล่าวถึงลักษณะที่สำคัญของการตามรังควานบนอินเตอร์เน็ต ในฐานะที่เป็นอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง และจะได้กล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ใช้เพื่อป้องปรามการตามรังควานบนอินเตอร์เน็ตในประเทศของตน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2133
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p51-65.pdf780.83 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น