กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2124
ชื่อเรื่อง: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิษณุ บุญมารัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การพัฒนาสังคม
สังคม
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: การพัฒนาสังคม เป็นกระบวนการที่สำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ แต่เดิมเราจะพบคำว่า “การพัฒนาชุมชน” มาก่อน แล้วภายหลังจึงพบคำว่า “การพัฒนาสังคม” เนื่องจากคำว่าชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มชน ที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีนัยที่หมายถึงการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ที่มั่นคงถาวรมากกว่า ขณะที่คำว่าสังคม หมายถึง คนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่า อย่างไรก็ตามเราไม่พบความแตกต่างกันมากนักระหว่างคำว่า “การพัฒนาสังคม” กับ “การพัฒนาชุมชน” เพราะนักพัฒนาสังคมได้เรียนรู้ทฤษฎีการพัฒนาชุชนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีอันหลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาที่นักพัฒนาสังคมและนักพัฒนาชุมชนต้องเรียนรู้กันและกันเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ทั้งทฤษฎีจากต่างประเทศและทฤษฎีในรูปแบบไทยๆ ที่ประยุกต์จากแนวคิดของต่างประเทศ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2124
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น