กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/211
ชื่อเรื่อง: การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปูทะเลอย่างยั่งยืนโดยชุมชน: กรณีศึกษาของชุมชนในเขตป่าเลนคุ้งกระเบน และป่าเลนปากน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study on pattern in sustainable management of the mud crab (Scylla sp.) : case study of Kungkrabaen Bay and Wein river mouth, Chanthaburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มลฤดี สนธิ
สหรัฐ ธีระคัมพร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: ปูทะเล - - การจัดการ
ปูทะเล - - จันทบุรี
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: ประเทศไทยมีระบบนิเวศแหล่งน้ำและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอนุบาลและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปูทะเล ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ป่าเลนคุ้งกระเบน และป่าเลนปากน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชน ประมงที่ทำการประมงปูทะเล และได้รับผลกระทบจากการที่ปูทะเลมีจำรวนลดน้อยลง การจัดการปูทะเลบริเวณนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วน การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปูทะเลอย่างยั่งยืน โดยชุมชนนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการประมงปูทะเลบริเวณนี้ โดยศึกษาความต้องการของชุมชนโดยใช้แบบสอบถามและเก็บข้อมุลเกี่ยวกับความสมบูรณ์เพศของปูทะเลบริเวณนี้ทุกเดือน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้คือ ชุมชนชาวประมงปูทะเลบริเวณป่าเลนคุ้งกระเบนและป่าเลนปากน้ำเวฬุมีความพร้อมในการจัดการประมงปูทะเลในเรื่องของการจัดทำธนาคารปู ห้ามทำลายป่าชายเลน กำหนดขนาดตาอวนของลอบพับและขนาดตาอวนที่ใช้ กำหนดฤดูห้ามจับปูทะเลในฤดูวางไข่หรือมีไนอกกระดอง กำหนดขนาดปูทะเลที่จับ และกำหนดพื้นที่ในการทำการประมงปูทะเลอย่างชัดเจน ซึ่งในการจัดการประมงปูทะเลโดยชุมชนนั้น ต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/211
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น