กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/210
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสิรินารี เงินเจริญth
dc.contributor.authorชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญth
dc.contributor.authorบุญชู มั่งคั่งth
dc.contributor.authorเสรี ชิโนดมth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:58Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:58Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/210
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสระแก้วเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์การผลิตพลังงานทดแทน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลประมวลผลข้อมูลชุดดิน และดัชนีความชื้นของดินซึ่งมีค่าเฉพาะของพื้นที่เท่ากับ -14.58 และ 1.04 พบว่าพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอเขาฉกรรจ์ พื้นที่รวมเท่ากับ 4,094 ไร่ เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมันเมื่อมีการจัดการที่เหมาะสม The aim of the paper is to propose the suitable areas for oil palm plantation using Geographic Information System and remote Sensing Technique which based on soil database and Soil Moisture Index, SMI the values of index constants are -1458 and 1.04 Also found that Muang-sakaeo district, Aranyaprathet district, Wattana-nakhorm district, and Khao-chakan district are potentially suitable for growing oil palm.th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประเภทโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายถอดเทคโนโลยีสุ่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วth_TH
dc.subjectปาล์มน้ำมัน - - การปลูก - - สระแก้วth_TH
dc.subjectภูมิสารสนเทศth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้วth_TH
dc.title.alternativeThe Provision of oil palm plantation by geographic information system and remote sensing technique of Sakaeo provinceen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2553
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น