กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/201
ชื่อเรื่อง: การตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในม้าน้ำ (Hippocampus spp.)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Isolation and identification of pathogenic bacteria and parasites of seahorse
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณภา กสิฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ม้าน้ำ - - ปรสิต
ม้าน้ำ - - โรค
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แบคทีเรีย
โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย
โรคเกิดจากปรสิต
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อให้เกิดในม้าน้ำทั้งหมด 467 ตัวอย่าง พบสาเหตุของโรคที่ตรวจพบมากที่สุดที่เกิดจากปรสิต คิดเป็นร้อยละ 53.54 รองลงมาพบโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและโรคที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 35.90 และ 10.56 ตามลำดับ โรคที่เกิดจากปรสิตที่พบแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที่พบมากที่สุดได้แก่ พวกไดอะตอม คิดเป็นร้อยละ 32.37 รองลงมาพบ ซีสต์ของพยาธิ หนอนตัวกลม โปรโตซัว หนอนตัวแบน และ ไข่พยาธฺ คิดเป็นร้อยละ 24.75, 19.57, 16.12, 6.62, และ 0.43 ตามลำดับ โรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่พบมากที่ ได้แก่ Vabrio fluvialis คิดเป็นร้อยละ 28.85 รองลงมา ได้แก่ Vabrio spp, V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, Proteus valgaris, P. mirabilis, Edeardsiella hosinae, Acinetobacter baumannii/calcoacetica, Sphingomonas paucimobilis, Non-ferment sp., Erwinia spp., Providencia rettgti, Shigella spp., Serratia odorifera 2 และ Salmonella typhi คิดเป็นร้อยละ 15.38, 13.46, 7.69, 5.77, 3.85, 3.85, 3.85, 3.85, 3.85, 1.92, 1.92, 1.92, 1.92, และ 1.92 ตามลำดับ Abstract Examined for bacteria and parasites infested of Seahouse 467 samples. Parasite disease was found in highest number 53.54% Bacteria disease and other caused disease were 39.90% and 10.56% respectively. Parasite disease was divided into 6 groups, Diatom was found in highest number 32.37%. Cyst, Round worm, Protozoa, Flat worm and egg were found 24.75%, 19.57, 16.12, 6.62 and 0.43% respectively Bacteria disease, Vibrio fluvialis was found in highest number 28.85%. abrio spp, V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, Proteus valgaris, P. mirabilis, Edeardsiella hosinae, Acinetobacter baumannii/calcoacetica, Sphingomonas paucimobilis, Non-ferment sp., Erwinia spp., Providencia rettgti, Shigella spp., Serratia odorifera 2 and Salmonella typhi were found 15.38, 13.46, 7.69, 5.77, 3.85, 3.85, 3.85, 3.85, 3.85, 1.92, 1.92, 1.92, 1.92, and 1.92 respectively.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/201
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น