กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1973
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอย ฟลักซ์ของธาตุอาหารอนินทรีย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ปีที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between total suspended solid and flux of inorganic nutrients on coral biodiversity, Chao-Lao beach area, Chanthaburi Province Year 2
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปะการัง
ฟลักซ์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อนินทรีย์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: การศึกษาทิศทางการไหลของน้ำและ ปริมาณตะกอนแขวนลอยต่อความหลากหลายของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทิศทางการไหลของน้ำ ทิศทางการเคลื่อนที่ของตะกอน ปริมาณตะกอนทั้งผิวน้า และพื้นท้องน้ำถูกศึกษาด้วยเครื่องมือเฉพาะ (current meter and water trap) ผลการศึกษาพบว่า ทิศทางการไหลของกระแสน้ำกับทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอนในฤดูฝนมีแนวโน้มมาจากปากแม่น้ำแขมหนูเป็นส่วนมาก ส่วนในฤดูหนาวนั้นทิศทางการไหลของกระแสน้ำกับทิศทางการเคลื่อนตัวของตะกอนนั้นเป็นแบบสม่ำเสมอเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบของคลื่นลมและกระแสน้ำ สำหรับในเดือนสิงหาคม มีนาคม และมิถุนายน พบว่าตะกอนผิวน้ำ และพื้นท้องน้ำมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในฤดูฝนซึ่งจะพัดพาตะกอนจากชายฝั่งลงทะเล ผลการศึกษาพบว่าตะกอนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนมีขนาดเล็กกว่า และมีปริมาณน้อยกว่าตะกอนบริเวณปากแม่น้ำแขมหนู ผลการสำรวจแนวปะการังทั้ง 3 แนว พบว่า ในแนวสำรวจที่ใกล้กับอ่าวคุ้งกระเบน และหาดเจ้าหลาวมีความหลากหลายของปะการังมากกว่าในบริเวณปากน้ำแขมหนู สำหรับปริมาณฟอสเฟต และซิลิเกตพบได้มากในฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง ในขณะที่ตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และอุณหภูมิพบได้ปริมาณมากในฤดูร้อนมากกว่าฤดูฝน ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการนำไฟฟ้าและค่าตะกอนแขวนลอยค่าเท่ากับ 0.38 ค่าแอมโมเนียและไนเตรท มีความสัมพันธ์กันแบบแปรผันตรง โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.62
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1973
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_099.pdf3.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น