กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1824
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากระบอกเก็บตัวอย่างดินที่เหมาะสมสำหรับการเก็บตัวอย่างดินของดินเหนียวกรุงเทพฯ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of tube sampler for collecting soil specimen of Bangkok clay
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน -- การสุ่มตัวอย่าง -- เครื่องมือและอุปกรณ์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ดินเหนียว -- ไทย -- กรุงเทพฯ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การรบกวนต่อตัวอย่างดินระหว่างการเก็บตัวอย่างจากสนามจะทำให้ตัวอย่างดินให้ผลการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ต่ำลง เช่น ค่า strength หรือ modulus ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นผลทำให้การออกแบบและการก่อสร้างมีความสิ้นเปลืองมากขึ้น ดังนั้นตัวอย่างดินที่ใช้ทดสอบทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการจะต้องมีสภาพใกล้เคียงกับในสนามมากที่สุดโดยมีการรบกวนจากการเก็บตัวอย่างน้อยที่สุด Tanaka et al. (1996) ได้มีการแสดงว่าตัวอย่างคงสภาพของดินเหนียวอ่อนที่ได้จากกระบอกเก็บตัวอย่างแบบลูกสูบเป็นการเก็บตัวอย่างแบบกระบอกที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของการทำงานและค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มี การใช้กระบอกแบบลูกสูบอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและไม่มีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีนี้ อีกทั้งมาตรฐานของกระบอกแบบลูกสูบในประเทศอื่น (เช่น ASTM, JIS, BS) ก็มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นโครงการนี้ จึงทำการออกแบบและผลิตกระบอกเก็บตัวอย่างสำหรับการใช้กับดินเหนียวกรุงเทพฯและขั้นตอนการทำงานเจาะสำรวจดินในประเทศไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานของกระบอกเก็บตัวอย่างสำหรับประเทศไทยต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1824
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2564_149.pdf2.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น