กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1725
ชื่อเรื่อง: การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ปีงบประมาณ 2556-2557)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิติธร สรรพานิ
ธีรพงศ์ ด้วงดี
อัญชลี จันทร์คง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก
คำสำคัญ: แนวปะการัง
หอยมือเสือ
หอยมือแมว
อ่าวไทย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ. 2556-2557 จำนวน 22 สถานี พบว่าหอยมือเสือมีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สุดที่สถานีเกาะขามทิศเหนือจำนวน 8.3±0.7 ตัว/100 ม2 และน้อยที่สุดที่สถานีเกาะแรดทิศตะวันออกจำนวน 0.1±0.3 ตัว/100 ม2 สำหรับหอยมือแมวจะมีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สุดที่สถานีหาดลูกลม เกาะแสมสารจำนวน 25.4±0.4 ตัว/100 ม2 น้อยที่สุดที่หาดเทียน เกาะแสมสารคือจำนวน 0.1±0.3 ตัว/100 ม2 หอยมือแมวไม่พบ 8 สถานีคือ เกาะขามทิศใต้, เกาะแรด ทิศเหนือ, หาดเตย เกาะแสมสาร, หาดกรวด เกาะแสมสาร, เกาะฉาง เกลือ ทิศตะวันออก, เกาะจวง ทิศตะวันออก, เกาะคราม ทิศตะวันตกและเกาะครามน้อย ทิศตะวันตก หอยมือเสือจะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18.4±0.6 - 37.2±1.8 ซม. หอยมือแมวจะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.6±1.1 - 15.7±1.9 ซม. ในปีพ.ศ. 2556 พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างทั้งหอยมือเสือกับสัดส่วน (%) ของ ปริมาณปะการังในรูปทรงกึ่งก้อน (submassive) และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (ปะการังอ่อน, สาหร่ายทะเล ฯลฯ) แต่มีสัมพันธ์เชิงลบกับปะการังเขากวางกิ่ง ส่วนหอยมือแมวนั้นจะมีสัมพันธ์เชิงบวกกับปะการังกึ่งก้อนเช่นกัน แต่มีสัมพันธ์เชิงลบกับปะการังเขากวางกิ่งและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในขณะที่ในปีพ.ศ. 2557 พบว่าหอยมือเสือกลับมี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปะการังรูปทรงต่าง ๆ เกือบทุกชนิดรวมทั้งปะการังตายและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และมีสัมพันธ์เชิงลบกับปะการังกับปะการังรูปทรงก้อน ส่วนหอยมือแมว จะสัมพันธ์เชิงลบกับปะการังตาย ปะการังเขากวางกิ่ง เขากวางโต๊ะ ปะการังเคลือบ ปะการังแผ่นและปะการังกึ่งก้อน Assessment on the status of Giant Clams : Family Tridacnidae along the coral reefs at Sattahip Islands, Chonburi Province was conducted in 22 stations during the year 2013-2014. The maximum mean density of Tridacna squamosa was 8.3±0.7 ind./100 m2 at the north of Karm Island whereas the minimum was 0.1±0.3 ind./100 m2 at the east of Rad Island. The maximum mean density of Tridacna corcea was 25.4±0.4 ind./100 m2 at the Look-Lom beach, Samaesarn Island whereas the minimum was 0.1±0.3 ind./100 m2 at the Tien beach, Samaesarn Island. T. crocea did not find in 8 station: The south of Karm Island, the north of Rad Island, Toey beach, Samaesarn Island, Krouwd beach, Samaesarn Island, the east of Chang Kloe Island, the east of Juang Island, the west of Kram Island and the east of Kram Noi Island. In year 2013, the positive correlation showed in T. squamosa with the percentage proportion of submassive corals and other organisms but showed negative with the branching Acropora sp. The positive correlation also showed in T. crocea and submassive coral but with branching Acropora sp. and other organisms showed in negative. Whereas, in the year 2014, there were the The positive correlation between T. squamosa and almost all coral forms and also dead corals, and other organisms except massive corals. In T.crocea showed the negative correlation in dead corals, branching Acropora sp., table Acropora sp., encrusting corals, plate corals and submassive corals.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1725
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_114.pdf5.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น