กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17218
ชื่อเรื่อง: ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ : ความเชื่อรูปเคารพและบทบาท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเชิด หนูอิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ภารดี มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
หวัง, เกายอน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: รูปเคารพ
ความเชื่อ -- แง่ศาสนา
Humanities and Social Sciences
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
ศาลเจ้า -- ไทย -- ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17218
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf6.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น