กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1718
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการจัดการฟาร์มและการควบคุมอินทรีย์สารในบ่อกุ้งของเกษตรกร เพื่อป้องกันโรคตายด่วนในกุ้งทะเล
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มลฤดี สนธิ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: การจัดการฟาร์ม
กุ้งทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการฟาร์ม และการควบคุมอินทรีย์สารในบ่อกุ้งของเกษตรกรเพื่อป้องกันโรคตายด่วน รวมทั้งปัจจัย ที่ส่งเสริมการประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งในช่วงที่เกิดโรคตายด่วน จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรผู้ลี้ยงกุ้งใน อำเภอ ได้แก่ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอเมือง และอำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี ทั้ง หมด 1,053 ชุด พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งคือ ลูกพันธ์กุ้ง (100%) ความรู้ ประสบการณ์ ระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามรูปแบบการจัดการสารอินทรีย์ของเกษตรกรยังไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างกันมากในแต่ละฟาร์ม รวมทั้งค่า BOD ของนําไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคตายด่วน The objective of this study is to survey the opinion of farmers on farm management, control organic matters in shrimp farm and identifying the key success factor under the outbreak of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) in shrimp. One thousand and fifty three data were recorded using questionnaire from 5 districts in Chanthaburi province; Laem Sing, Tha Mai, Na Yai Aam, Muang and Khung. Result showed that farmers believed that the key success factors were good quality of post larva shrimps (100%), the farmer’s knowledges and experiences, and the application of standard farming system. However, the management method of organic matter in farm of the farmers is still unclear and very different in each farm. In addition, BOD of water is not related to AHPND outbreak of shrimps in farm.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1718
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_131.pdf1.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น