กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16960
ชื่อเรื่อง: การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โคมไฟที่มีแนวความคิดจากตัวอักษรจีน เพื่อประดับตกแต่งศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Lmps design prctice nd method through Chinese chrcters for Confucius Institue
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Li
Sun
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อภิสักก์ สินธุภัค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เหลย, ซัน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.,มหาวิทยาลัยบูรพา -- ศูนย์จีนศึกษา?xการตกแต่ง.
คำสำคัญ: โคมไฟฟ้า -- การออกแบบและการสร้าง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- ศูนย์จีนศึกษา -- การตกแต่ง
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.,มหาวิทยาลัยบูรพา -- ศูนย์จีนศึกษา?xการตกแต่ง.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16960
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf7.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น