กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1684
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุเมตต์ ปุจฉาการ
dc.contributor.authorคมสัน หงภัทรคีรี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:34Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:34Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1684
dc.description.abstractคณะผู้วิจัยทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย” ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง รวม 21 สถานี ระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 โดยสำรวจช่วงเวลากลางวันด้วยการดำน้ำแบบ scuba diving ดำน้ำแบบผิวน้ำและเดินสุ่มสำรวจ ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลออกไปจนถึงขอบนอกแนวในแต่ละระบบนิเวศ จากการสำรวจพบตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ 2 ไฟลัม คือ ไฟลัม Brachiopoda พบ 1 ชนิดคือ หอยปากเป็ด, Lingula cf. anatine และไฟลัม Bryozoa พบ 44 ชนิดจาก 1 ชั้น (Class Stenolaemata), 1 อันดับ (Order Cheilostomatida), 14 วงศ์ 15 สกุล ไบรโอซัวที่สามารถจำแนกชนิดได้จำนวน 30 ชนิดซึ่งจำแนกในระดับสกุล ได้แก่ Antropora พบ 4 ชนิด, Bryopesanse 1 ชนิดคือ Bryopesanser pesanseris smitt, 1873, Celleporaria 3 ชนิด, Ellisina 1 ชนิด, Exechonella 3 ชนิด, Hippopodina 1 ชนิด, Onychocella 1 ชนิด, Parasmittina 3 ชนิดสามารถจำแนกชนิดได้ 1 ชนืดคือ Parasmittina barbadensis (Winston & Woollacott, 2009), Membranipora 3 ชนิด, Microporella 1 ชนิดคือ Microporella ciliata Pallas, 1766, Rhynchozoon 5 ชนิด, Schizomavella 1 ชนิด, Smittipora 1 ชนิด, Scrupocellaria 1 ชนิด และ Trypostega 1 ชนิด ไบรโอซัวที่รายงานครั้งแรกในน่านน้ำไทยคือ Bryopesanser pesanseris Parasmittina barbadensis และ Microporella ciliate ไบรโอซัวที่พบการแพร่กระจายมากที่สุดคือ สกุล Parasmittina (116 โคโลนี, 48%) รองลงมาคือสกุล Microporella (32 โคโลนี, 13%) และสกุล Rhynchozoon (31 โคโลนี, 12.8%) ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าไบรโอซัวมีการแพร่กระจายอยู่บนเปลือกหอย เศษซากหรือวัตถุใต้น้ำในแนวปะการัง และรูปทรงการเจริญแบบเคลือบเป็นไบรโอซัวกลุ่มเด่น นอกจากนี้ยังพบไบรโอซัวที่ยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้จำนวน 14 ชนิด การจำแนกชนิดไม่สามารถจำแนกลงถึงระดับชนิดได้เนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างไม่สอดคล้องกับชนิดในข้อมูลและเอกสารอ้างอิงและยังไม่ได้รับการยืนยันชนิดจากนักวิจัยที่ปรึกษาth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปี 2557en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectไบรโอซัวth_TH
dc.subjectอนุกรมวิธานth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ประจำปี 2557th_TH
dc.title.alternativeMarine biodiversity of lophophorates along the eastern coast of the gulf of Thailanden
dc.typeงานวิจัย
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeSpecies diversity of marine lophophorates had been investigated 21 stations along the coast of Rayong province, the eastern coast of Thailand in fiscal year 2013. The collections were conducted during September 2012 to June 2015 by using scuba diving, snorkeling and walk census during daytime, randomly throughout collection sites. The result of lophophorates showed 2 Phyla including, Phylum Brachiopoda was tailed mussel, Lingula cf. anatine and phylum Bryozoa with yielded 44 species, from Class Stenolaemata, Order Cheilostomatida, 14 ค families and 15 genera. 30 species were identified into genus level including Antropora 4 species, Bryopesanse 1 species, Bryopesanser pesanseris smitt, 1873, Celleporaria 3 species, Ellisina 1 species, Exechonella 3 species, Hippopodina 1 species, Onychocella 1 species, Parasmittina 3 species and one species could identify to species level, Parasmittina barbadensis (Winston & Woollacott, 2009), Membranipora 4 species, Microporella 1 species, Microporella ciliata Pallas, 1766, Rhynchozoon 5 species, Schizomavella 1 species, Smittipora 1 species, Scrupocellaria 1 species and Trypostega 1 species, Bryopesanser pesanseris, Parasmittina barbadensis and Microporella ciliata were new record of Thai waters. The most abundant bryozoan were Parasmittina (116 colonies, 48%) followed by Microporella (32 colonies, 13%) and Rhynchozoon (31 colonies, 12.8%) respectively. The most abundance of bryozoan growth form is encrusting with attached on shells and rock substrates. The results also showed 14 species were unidentified. In addition, the most bryozoan specimens could not be identified in species level because the morphological characters of bryozoan were not compatible to the references and the voucher specimens had not been confirm by the foreign mentor.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_026.pdf8.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น