กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16713
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าวของชาวนาบริเวณลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพรรณี ไชยอำพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
จรัล ฉกรรจ์แดง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ชาวนา -- การดำเนินชีวิต
Science and Technology
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ชาวนา -- ลุ่มน้ำบางปะกง -- การดำเนินชีวิต
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16713
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf2.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น