กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16669
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorพรรัตน์ แสดงหาญ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorอภิญญา อิงอาจ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorภัทรภร วรกุลรัตนา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
dc.date.accessioned2024-02-07T08:30:31Z-
dc.date.available2024-02-07T08:30:31Z-
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16669-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจม)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectการทำงาน -- การวางแผน
dc.subjectการทำงาน -- การประเมินผล
dc.titleการบริหารผลการปฏิบัติงาน : ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.degree.nameกจ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54920079.pdf5.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น