กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16666
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสมโภชน์ อเนกสุข
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorนวลผจง อุดรพิมพ์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorสุญญตา นามตาปี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
dc.date.accessioned2024-02-07T08:30:30Z-
dc.date.available2024-02-07T08:30:30Z-
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16666-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจม)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.subjectสหกิจศึกษา -- ไทย (ภาคตะวันออก)
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectสหกิจศึกษา -- การประเมิน
dc.titleการประเมินสภาพการดำเนินงานและเป้าหมายที่คาดหวังโครงการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.degree.nameกจ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
51924831.pdf5.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น