กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1654
ชื่อเรื่อง: การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The induction of apoptosis in cholangiocarcinoma cell lines by marine microbes which isolated from Thai waters
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จริยา หาญวจนวงศ์
นิษณา นามวาท
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
วิจิตรา ทัศนียกุล
บรรจบ ศรีภา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: จุลชีทะเล
มะเร็งท่อน้ำดี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่มีความสามารถในการบุกรุกสูง ปัจจุบันยังไม่มีการรักษามะเร็งชนิดนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่ผ่านมาพบว่า มีสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียทะเลในอ่าวไทย มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ในการศึกษาครั้งนี้ ทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากฟองน้ำและแบคมีเรียทะเลในอ่าวไทย จำนวน ชนิด ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 5 ชนิด คือ KKU-100, KKU-M139, KKU-M156, KKU-M213 และ KKU-M214 พบว่า สารสกัดจำนวน 6 สาร ได้แก่ CD508-SX, MSA2-3, MSB6-3, CD508-CB และ TA3-3-X มีฤทธิ์ในยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีแบบ dose dependent ในขณะที่สาร CD508-SX ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน่ำดี โดยพบว่าสาร MSA2-3 และ CD508-SB มีฤทธิ์การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในระดับที่ดีและปานกลาง การที่เซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมีความไวต่อสารที่นำมาทดสอบแตกต่างกัน อาจเกิดเนื่องจากเซลล์มะเร็งที่นำมาทดสอบมี histological type ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจะได้ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียทะเลในอ่าวไทยเพิ่มเติม และศึกษากลาไลในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสาร MSA2-3 และ CD508-SB ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1654
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_055.pdf800.49 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น