กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1639
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเลในน้ำหมักชีวภาพ สำหรับกิจกรรมที่ใช้น้ำทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Potential of marine microorganism in effective microorganism solution for marine activity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัฒนา ภูลเปี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: จุลินทรีย์ทะเล
น้ำหมักชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คัดแยกแบคทีเรียน้ำเค็ม จำนวน 5 สายพันธุ์ จากดินตะกอนบริเวณสะพานปลาอ่างศิลา สามารถเจริญได้ในสารละลายกากน้ำตาล ไม่เจริญบนอาหาร TCBS agar และสามารถย่อยสลายน้ำมั่นถั่วเหลืองได้ เมื่อเติมแบคทีเรียที่คัดแยกได้ลงในสารละลายกากน้ำตาล ในช่วงแรกของความหนาแน่นของแบคทีเรียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเริ่มคงตัวช่วงสัปดาห์ที่ 10-19 เท่ากับ 1.74 x10 6 -1.81 x 10 6 โคโลนีต่อมิลลิลิตร พบกรดแลคติกเข้มข้นระหว่าง 5-34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ค่า pH เท่ากับ 4.7 เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหฺที่ 25 ผลิตแก๊สในช่วงสัปดหาฺที่ 2-12 ของการทดลอง เมื่อเติมน้ำหมักชีวภาพที่มีอายุการหมัก 9 สัปดาห์ 1 ตือ 10 ส่วน ลงในอาหาร Yeast extract-peptone broth ที่เติมน้ำมันถั่วเหลืองที่เวลา 24 ชั่วโมง และย่อยสลายหมดใน 11 วันของทดลอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1639
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_056.pdf1.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น