กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1605
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ผลการทําลายเชื้อและทําให้ปราศจากเชื้อของหน่วยจ่ายกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อลิสา จิตตรีพล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การฆ่าเชื้อ
การติดเชื้อ
การอบไอน้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลการทําลายเชื้อและทําให้ปราศจากเชื้อของระบบที่นํามาใช้โดยการอบไอน้ําและ วิธีอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ 100% วิธีดําเนินการวิจัย ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective research) จากแบบบันทึกผลการตรวจสอบการทําลายเชื้อ และการทําให้ปราศจากเชื้อของหน่วยจ่ายกลางโดยศึกษาข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วิธีการทําลายเชื้อและทําให้ ปราศจากเชื้อ วันที่ทดสอบ อุณหภูมิที่ใช้ในการทําลายเชื้อและทําให้ปราศจากเชื้อ แผนกที่ส่งอุปกรณ์ รายการ ของที่นําเข้าอบฆ่าเชื้อ และจํานวนของแต่ละรายการ และบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบได้แก่ ผลการ ตรวจสอบทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย 1. มีการทดสอบการทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําโดยใช้ตัวบ่งชี้ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ จําแนกตามแผนกที่ส่งอุปกรณ์ พบว่าอุปกรณ์ที่ส่งมาจากแผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกห้องผ่าตัด และแผนกห้องคลอดมีการทดสอบเดือนละ 12 ครั้ง/ปี(100%) รายการ ที่ได้รับการทดสอบมากที่สุดคือ Set dressing โดยได้รับการทดสอบจํานวน 11 ครั้ง/ปี(91.67%) รองลงมา เป็นเครื่องมือผ่าตัด ได้รับการทดสอบ 10 ครั้ง/ปี (83.33%)กระปุกสําลี,gauze,forceps ได้รับการทดสอบ 8 ครั้ง/ปี (66.67%) ส่วนการทดสอบการทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธี ลีนออกไซด์ 100% โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ จําแนกตามแผนกที่ส่งอุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์ที่ส่งมาจากห้องผ่าตัดมีการทดสอบมากที่สุด จํานวน 24 ครั้ง/ปี (100%) รายการที่ได้รับการทดสอบ มากที่สุดคือเครื่องมือแพทย์ที่เป็น stainless เช่นกรรไกร ,curattege และ เครื่องมือแพทย์ที่เป็น Silicone เช่น สายต่อsuction, ET-tube O2 mask, canular, Mask พ่นยา ได้รับการทดสอบจํานวน 24 ครั้ง(100%) รองลงมาคือพลาสติก เช่น Syringe, Corrugate tube, จุก ICD ได้รับการทดสอบ 14 ครั้ง/ปี (58.33%) อันดับที่ 3คือ ขวดแก้ว เช่น ขวด Chest drain, ขวด sterile ได้รับการทดสอบจํานวน 10 ครั้ง (41.67%) 2. ผลการทดสอบทางกายภาพพบว่าการควบคุมระบบการทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อ โดยวิธีอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ํา และวิธีการอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% (EO) ของแผนกหน่วยจ่าย กลางมีการควบคุมตัวบ่งชี้ทางกายภาพ ที่จะเป็นการควบคุมเครื่องทําให้ปราศจากเชื้อตั้งแต่ระบบเริ่มทํางาน จนกระทั่งสิ้นสุดการทําให้ปราศจากเชื้อ พร้อมทั้งลงชื่อผู้ปฏิบัติงานและมีระบบรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้น ผลการทดสอบทางเคมี พบว่ามีการควบคุมตัวบ่งชี้ทางเคมี โดยการแปลผลของตัวบ่งชี้ทั้งภายในและภายนอก ห่ออุปกรณ์แต่ยังพบว่า ระบบการรายงานความผิดปกติยังขาดความชัดเจน ยังคงเป็นการสื่อสารทางวาจา ยัง ขาดหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสามารถตรวจสอบได้ แต่โดยรวมผลการตรวจสอบตัวบ่งชี้ ทางเคมีของระบบการควบคุมการทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้ออยู่ในระดับที่ผ่านมาตรฐาน และผล การทดสอบทางชีวภาพ พบว่า ปราศจากเชื้อทุกครั้งของการทดสอบ 100% โดยมีการควบคุมอุณหภูมิเครื่อง ปราศจากเชื้อด้วยการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําที่อุณหภูมิ 137 องศาเซลเซียสและมีการควบคุมอุณหภูมิเครื่อง ปราศจากเชื้อด้วยการอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส EO ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นยังมีระบบการบันทึก รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถสืบค้นข้อมูลได้ โดยรวมพบว่า การตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของ ระบบการควบคุมการทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้ออยู่ในระดับที่ผ่านมาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐสาธารณสุขในการหาต้นทุนในการผลิตและการลดต้นทุน พัฒนาระบบงาน หน่วยจ่ายกลาง 2.วิเคราะห์งานเปรียบเทียบกับอัตรากําลังเพื่อประเมินสภาพการดําเนินงานตามอัตราการขยายงานและ สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทําลายเชื้อและทําให้ปราศจากเชื้อที่มีใช้ นอกหน่วยจ่ายกลาง เพื่อประกันคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการ การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้กําหนดระเบียบปฏิบัติในการทําลายและทําให้ปราศจากเชื้อภายในโรงพยาบาล และเป็นการลดอุบัติการณ์การติดเชื้อภายในโรงพยาบาล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1605
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น