กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1590
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The potential of marine bacteria as the source of bioactive metabolites and food supplements
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
ปรีชา ภูวไพรศิริศาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: จุลินทรีย์ทะเล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
แบคทีเรียทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยดำเนินการคัดแยกแบคทีเรียได้ 210 สายพันธุ์จากฟองน้ำ 52 ตัวอย่าง จากหมู่เกาะ อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถพบแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันโดยพบมีแบคทีเรียอาศัยอยู่จำนวนน้อยที่สุดใน ฟองน้ำครกแข็งสีเหลือง RAB46 A-6 Petrosia sp. จำนวน 1.1x10 5 โคโลนีต่อกรัม และมากที่สุด ฟองน้ำถูตัวสีน้ำตาลเขียว spongia sp. "yellow" RAB56 A-19 จำนวน 4.58 x10 7 โคโลนีต่อกรัม เมื่อแบคทีเรียทะเลจำนวน 210 สายพันธุ์ มาทำการเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย ทดสอบโดยวิธี Disc diffusion Agar Assay แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ แบคทีเรียกรัมบวกคือ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, แบคทีเรียกรัมลบ คือ Vibrio alginolyticus, และ Escherichia coli พบว่า มีฟองน้ำมี 38 สายพันธุ์ ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทดสอบ และได้ทำการสกัดแบคทีเรียที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำที่มีฤทธิ์ชีวภาพ จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ WNAI56-1 จากฟองน้ำท่อสีเทา (Cladocroce sp. "grey") สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกรัมบวก Staphylococcus aureus ได้ ส่วนสายพันธุ์ RAB56 A-28 จากฟองน้ำสีม่วง (Petrosia hoeksemai) สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกรัมลบที่ทดสอบ E.coli ได้ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1590
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น