กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1561
ชื่อเรื่อง: ค่าโลหิตวิทยาของปลาการ์ตูน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Hematology of Clownfish
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณภา กสิฤกษ์
นภัสสร ต่อเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ค่าโลหิตวิทยา
ปลาการ์ตูน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าโลหิตวิทยาของปลาการ์ตูนมะเขือเทศที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จำนวน 30 ตัว โดยแบ่งเป็นปลาที่มีอาการปกติ 21 ตัว ซึ่งมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 34.63 +- 11.71 กรัม และปลาที่แสดงอาการผิดปกติ 9 ตัว ซึ่งมีน้ำหนักเฉลี่ย 61.95+-16.76 กรัม มาทำการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อหาค่าโลหิตวิทยา ได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดแดง (RBC) เม็ดเลือดขาว (WBC) ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (PVC) ค่า Blood Urea Nitrogen (BUN) ค่า Creatinine (CREAT) ค่า Total Protien (TP) ค่าเอนไซม์ Alanine Aminotransferase (ALT) และค่าเอนไซม์ Aspatate Amninotransfarase (AST) ผลการศึกษา พบว่าปลาการณีตูนที่มีอาการปกติมีปริมาณเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย 2.21+-0.43x10 6 เซลล์/ไมโครลิตร ปริมาณเม็ดขาวเฉลี่ย 11.7+-0.37 x 10 3 เซลล์/ไมโครลิตร, ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเฉลี่ย 43.57+-6.35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่า Blood Urea Nitrogen (BUN) 3.14+-0.38 มิลลิกรัม/เดซิลิตร, ค่า Creatinine (CREAT) 0.957+-0.61 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ค่า Total Protein (TP) 3.2+-0.34 กรัม/เดซิลิตร, ค่าเอนไซม์ Alanine Aminotrasferase (ALT) 15.5+-4.37 ยูนิต/ลิตร และค่าเอนไซม์ Aspatate Amninotransfarase (AST) 174.1+-32.36 ยูนิต/ลิตร และเมื่อนำค่าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับปลาการ์ตูนที่แสดงอาการผิดปกติพบว่า ทุกค่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติยกเว้นค่า TP (Total Protein) ซึ่งพบว่าปลาที่แสดงอาการผิดปกติมีค่ามากกว่าปลาที่แสดงอาการปกติอย่างมีนัยสำคัญ (p , 0.05) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำค่ามาตรฐานทางโลหิตวิทยาของปลาการ์ตูน เพื่อใช้ในการตรวจติดตามและประเมินสุขภาพของปลาการ์ตูนต่อไปได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1561
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น